فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام- هیات تحریریه
شناسنامه نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

                صاحب امتیاز

    انجمن مطالعات جهان اسلام

                مدیر مسئول

            محمدرضا حاتمی

                  سردبیر

             جلال درخشه

                مدیر داخلی

              قاسم رضایی

                                                                هیات تحریریه                                           

                              ابراهیم برزگر

                 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

                             غلامرضا خواجه‌سروی

                دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

                             فیلیپ جی. کراین بروک

                استاد دانشکده ایران شناسی- دانشگاه گوتینگن آلمان

                              احمد دوست‌محمدی

                دانشیار دانشگاه تهران

                              محمدرضا دهشیری   

                دانشیار دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه  

                              حمیدرضا ملک‌محمدی    

                 استاد دانشگاه تهران

                              سیدمحمد موسوی

                 دانشیار دانشگاه پیام نور

                              سیدعبدالامیر نبوی

                 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

ویراستار فارسی: سید محمدرضا موسوی
ویراستار انگلیسی: زهرا نامور
صفحه‌آرا: جواد حلیمی

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلام:
http://priw.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب