XML English Abstract Print


1- ، morteza37551359@gmail.com
چکیده:   (188 مشاهده)
    این مقاله سعی بر آن دارد تا چگونگی صورتبندی گفتمان سیاسی دولت یازدهم را در فضای رقابتی با سایر گفتمانها و با توجه به شرایط و فضای سیاسی خاص جامعه ایران ترسیم نماید.جامعه آماری تحقیق،کلیه مناظرات تلویزیونی کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره دوازدهم بود که از این میان متن مناظرات حسن روحانی و اسحاق جهانگیری به عنوان جامعه نمونه انتخاب گردید.نحوه تعیین،تصریح و بازتعریف دالهای گفتمانی و ایجاد مرزهای جدا کننده و غیریت ساز جهت شناخت رویکرد حاکم بر فضای گفتمانی یا هژمونیک شدن بود. بدین منظور با استفاده از روش فرکلاف اقدام تحلیل بینامتنی نمودیم و سپس با استفاده از روش لاکلاو و موفه دال مرکزی و دالهای شناور را استخراج نموده و صورتبندی گفتمان سیاسی دولت یازدهم را در قالب نمودار منعکس نمودیم.روش فرکلاف با مجهز ساختن محقق به ابزارهایی برای فهم چگونگی بازنمایی دالها و تکنیکهای مورد استفاده گوینده در جهت مقبولیت گزاره ها و اثرگذاری بر مخاطب ما را در رسیدن به تصویری کلی از گفتمان ارائه شده توسط دولت یازدهم یاری رساند.راهبردهای بکار گرفته شده توسط جریان اعتدال نشان داد که این گفتمان خود را ادامه دهنده گفتمان اصلاحات می داند و مبا ارائه پیشنهاداتی در مورد تقویت جامعه مدنی و همراهی با مردم به دنیال جذب آراء انان می باشد.همچنین در ادامه سعی شد با قراردادن آن تصویر در چارچوب نظری تحقیق یعنی روش تحلیل گفتمان لاکلاو وموفه اصلی ترین شرط تاسیس گفتمان که همان وجود دیگری ها و لزوم حضور و وجود مرزهای ضدیتی و غیریت ساز است،تصویری کاملتر از این گفتمان و استلزامات آن ارائه شود. 
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/3/28 | پذیرش: 1399/6/29