Journal archive for Google Scholar Robot!

Quarterly Journal of Political Research in Islamic World

فصلنامه علمي- پژوهشي پژوهشهای سیاسی جهان اسلامVolume 11, Number 4 (2021-12)


The Role of Participatory Criminal Policy in Prevention of Cybercrime in Iran
نقش سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرایم سایبری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Explanation of the types of Political Culture of the City of Boroujen
تبیین جامعه شناختی انواع فرهنگ سیاسی مردم شهر بروجن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of geo-political and the Transit geo-economic of energy (oil and gas) Persian Gulf over Iran's National Security
بررسی نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ترانزیت انرژی (نفت و گاز) خلیج ‌فارس بر امنیت ملی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Jabri , the theory of state: the social power and ideal of democratic changes
جابری؛ نظریه دولت: ناهمسازی تبیین منشأ قدرت سیاسی با طرح نوسازی دموکراتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trade :union:s, trade :union: movement, trade :union:s, political sphere of Iran
رویکردجنبش‌های اجتماعی وسندیکاهای کارگری پس ازانقلاب اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identity, discourse and policy of the Islamic Republic of Iran in the Islamic world
هویت ،گفتمان و سیاست گذاری جمهوری اسلامی ایران درجهان اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A constructivist approach to the application of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women in the Islamic World from 1979 to 2021; (Case study of Iran)
رویکرد سازه انگارانه به کاربرد کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در جهان اسلام از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۱؛ (مطالعه موردی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 3 (2021-9)


Investigating the effective factors of cultural policy-making in the development of tourism industry in the Islamic world (Case study: Iran)
بررسی عوامل موثرسیاستگذاری فرهنگی در توسعه صنعت گردشگری جهان اسلام (مورد مطالعه : کشور ایران )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Century transaction futures; Two governments with one sovereignty and legitimizing the plan of Greater Israel
آینده پژوهی معامله قرن؛ دو دولت با یک حاکمیت و مشروعیت بخشی به طرح اسرائیل بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ISIL and the paradigm shift in military-security approaches
داعش و شیفت پارادیماتیک در رویکردهای نظامی – امنیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of Reformist Thought in the Islamic World Emphasizing the thoughts and works of Dr. Seyyed Rezvan Al-Seyyed Ahmad
بررسی جریان فکری اصلاح‌گرا در جهان اسلام با تاکید بر افکار و آثار سیّد رضوان السّیّد احمد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Areas of Iran / Turkey Cooperation and Conflict in West Asia in the Shadow of Russia's Middle East Policy
عرصه‌های همکاری- تعارضِ ایران/ ترکیه در آسیای غربی در سایهِ سیاست‌ِ خاورمیانه‌ای روسیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of the Behavior of the European :union: towards JCPOA
تببین رفتار اتحادیه اروپا در قبال برجام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Rereading the mental image of the scholars and intellectuals of the constitutional era of the law
بازخوانی تصویر ذهنی علما و روشنفکران عصر مشروطه از قانون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 2 (2021-6)


Relationship of Pakistan's Regional and Extra-Regional Geopolitical Factors with Sistan-Baluchestan Security of the Islamic Republic of Iran
جایگاه ژئواستراتژی پاکستان در امنیت سیستان-بلوچستان جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Central Asian Narcoterrorism, Pioneering Threats, and Russia's Actions to Counter it
نارکوتروریسم در آسیای مرکزی و اقدامات روسیه در جهت مقابله با آن با الهام از آموزه های نظریه رئالیسم تدافعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Saudi Arabia’s Soft Power and Its aftermath on Islamic Republic of Iran
پیامدهای قدرت نرم عربستان سعودی برای جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interaction of political Theory and Action in Shiite political thought and its role in the transformation of the first half of the second Pahlavi (1320-1332)
تعامل نظریه و عمل سیاسی در اندیشه سیاسی شیعه و نقش آن در تحولات نیمه اول پهلوی دوم(1320-1332)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of regionalism and its role in ensuring the national security of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf region
کاربست منطقه‌گرایی و نقش آن در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Sheikh Fazlullah Nouri's Discourse on the Concept of Freedom in the Constitutional Revolution
تحلیل گفتمان شیخ فضل الله نوری پیرامون مفهوم آزادی در انقلاب مشروطیت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Plans of Iran and the United States on the Palestine Issue The plan for “holding a national referendum in the territory of Palestine” and the Plan “deal of the century”
بررسی مقایسه‌ای طرح‌های ایران و آمریکا در قبال مسئله‌ی فلسطین مورد مطالعه: طرحِ «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» و طرحِ «معامله‌ی قرن»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of the ideas of 20th century Syrian modernist on the concept of nation
سنخ شناسی آرای اندیشه‌ورزان تجددگرای سوریه قرن بیستم پیرامون مفهوم ملت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 11, Number 1 (2021-4)


Cultural rights; Governing logic and production models (Comparative study of Iranian and Egyptian constitutions)
حق فرهنگی؛ منطق حاکم و مدل های تولید (مطالعه تطبیقی قوانین اساسی ایران و مصر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The ratio of centralism and good governance in the ninth and tenth governments
نسبت تمرکزگرایی و حکمرانی خوب در دولت‌های نهم و دهم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electronic elections and the transition to democracy (a comparative study of the consequences of this process in the United States and Iran)
الکترونیکی شدن انتخابات و گذار به دموکراسی مطالعه تطبیقی پیامدهای این فرآیند در ایالات متحده و ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Components and Pillars of Nationalism Mohammad Reza Shah
مولفه ها وارکان ناسیونالیسم دردوره محمدرضاشاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Turkish Cultural Diplomacy in Iraq with Neo-Ottomanism Approach and Turkish Nationalism (2003-2019)
رویکردهای دیپلماسی فرهنگی ایران در عراق پس از سقوط صدام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Religion and State in Neo-Mu'tazilite Thoughts with Emphasis on Abu Zayd Thought
نسبت دین و دولت در اندیشه‌های نومعتزله با تأکید بر اندیشه ابوزید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The principle of validity of contracts in the field of Islamic thought and civil law
اصل صحت در پرتوی اندیشه های سیاسی اسلام و قانون مدنی(مطالعه موردی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Good immigration policy and presence of Afghan refugees in the Islamic Republic of Iran
سیاستگذاری مطلوب مهاجرت و حضور مهاجرین افغان در ج.ا.ا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 4 (2020-12)


Relationship between the Islamic Revolution of Iran and the axis of resistance in the identity of the Houthis of Yemen
رابطه انقلاب اسلامی ایران و محور مقاومت در هویت بخشی به حوثی های یمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Iran's Foreign Relations with the Erdogan Government in the Framework of Structuralism
الگوهای تضاد و همکاری در روابط ایران و ترکیه در دوره دولت اردوغان در چارچوب سازه انگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The complexity of foreign policy in the Middle East,
پیچیدگی سیاست خارجی در خاورمیانه، ارتقاء در نظم آشوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of the concept of "Islamic Ummah" in the discourse of the Islamic Revolution and strategies for its realization
بازشناسی مفهوم "امت اسلامی" در گفتمان انقلاب اسلامی و راهبردهای تحقق آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Science Diplomacy as Soft Power: From Global Experiences to Iranian patterns
دیپلماسی علمی به‌مثابه قدرت نرم: از تجارب جهانی تا الگوی بومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Paradiplomatic regionalism with emphasis on cultural Iran
منطقه گرایی پارادیپلماتیک با تاکید بر ایران فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The rule of law and the legal consequences of good governance in Iran
حاکمیت قانون و پیامدهای حقوقی حکمرانی خوب در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conflicting diaspora structures in countries of origin and destination
سازه های متعارض دیاسپورا در کشورهای مبداء و مقصد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 3 (2020-9)


نسبت اقدامات فرهنگی- اجتماعی فرح پهلوی در تعمیق پیوست های فرهنگی سلسله پهلوی
نسبت اقدامات فرهنگی- اجتماعی فرح پهلوی در تعمیق پیوست های فرهنگی سلسله پهلوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of religious democracy of Imam Khamenei's political thoughts With participatory democracy
نظریه مردم‌سالاری دینی اندیشه‌های سیاسی امام خامنه‌ای(مدظلّه‌العالی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of Oman's mediation diplomacy on the security system in the Middle East
تأثیر دیپلماسی میانجیگری عمان بر نظام امنیتی منطقه ی خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discourse Analysis of Religion in the Foreign Policy of the Prime Ministers of the Zionist Regime
تحلیل گفتمانی دین در سیاست خارجی نخست وزیران رژیم صهیونیستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explain the factors affecting the fall of the government of Mohamed Morsi and the decline of the Muslim Brotherhood movement in Egypt
تبیین مؤلفه‌های مؤثر بر سقوط دولت محمد مرسی و افول جنبش اخوان المسلمین در مصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Political ethics from the perspective of two Islamic thinkers: Khajeh Nasir al-Din Tusi and Khajeh Nizam al-Mulk
اخلاق سیاسی از منظر دو اندیشمند اسلامی: خواجه نصیرالدین طوسی و خواجه نظام الملک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A critique of political rationality from the point of view of Akhund Khorasani
نقدی بر عقلانیت سیاسی از نظر آخوندخراسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a viral recovery model in the elections of the Islamic Consultative Assembly in the tenth and eleventh terms
ارائه مدل بازایابی ویروسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 2 (2020-6)


Strategy of cultural, political and economic resistance in the thought and action of Ayatollah Khamenei
راهبرد مقاومت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در اندیشه و عمل آیت الله خامنه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provide a perceptual framework of the approach of the Islamic Republic of Iran Towards an international system of disarmament in the light of defense diplomacy
ارائه چارجوبی ادراکی از رویکرد ج.ا.ایران نسبت به نظام بین المللی خلع سلاح در پرتو دیپلماسی دفاعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis the Causes and Motivations of changing Turkish Political Structure
واکاوی علل و انگیزه‌های تغییر ساختار سیاسی ترکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Japan's Pan-Asian Policy in Muslim Eurasian Sphere (1931-1945)
سیاست پان‌آسیایی ژاپن در قلمرو مسلمانان اوراسیا (1931-1945)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of the Association for the Rapprochement of Islamic Religions on the unity and cohesion of Islamic countries
تأثیر مجمع تقریب مذاهب‌اسلامی در وحدت و انسجام کشورهای‌اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

U.K Foreign Policy toward Yemen Crisis
ارزیابی سیاست خارجی بریتانیا در قبال بحران یمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

American strategists and the formation of religious wars in the Middle East
استراتژیست‌های آمریکا و شکل‌گیری جنگ‌های مذهبی در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Permits and rules of representation in Hajj
مفهوم و قواعد جواز و احکام نیابت حج در شریعت اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role and Importance of "Cultural Diplomacy" in Expanding and Converging Iran-Uzbekistan Relations
اهمیت نقش و جایگاه دیپلماسی فرهنگی در بسط روابط ایران و ازبکستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The process of state-nation building in Israel; A challenge on the path to survival
فرآیند دولت- ملت سازی در اسرائیل؛ چالشی در مسیر ماندگاری و بقاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 10, Number 1 (2020-3)


Futurology of the geopolitical impact of war, Arab and oil drivers on the center of the Islamic world
آینده پژوهی تاثیر ژئوپلیتیکی پیشران های جنگ ، عرب ، نفت بر مرکز جهان اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The (Shiite) resistance discourse and its impact on the hegemonic security order of West Asia in the face of Salafi and Brotherhood discourses
گفتمان مقاومت (شیعی) و تأثیر آن بر نظم امنیتی هژمونیک غرب‌آسیا در مواجهه با گفتمان‌های سَلَفی و اِخوانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the role of political marketing, political culture and social capital on the political orientation of the people in Iran.
تحلیل نقش بازاریابی سیاسی، فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی بر گرایش سیاسی مردم در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geopolitical Explanation of the Religious and Religious Conflicts of the Zero to 15 ° North African Belt (since 1991)
تبیین ژئوپلیتیکی منازعات بینادینی و مذهبی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا (از 1991 به بعد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the political discourse of the 11th government of the Islamic Republic of Iran in domestic politics
تحلیل گفتمان سیاسی دولت یازدهم جمهوری اسلامی ایران در سیاست داخلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extremist Islamist groups and political instability in Syria
گروه‌های اسلام‌گرای افراطی و بی‌ثباتی سیاسی سوریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bilateral cooperation between Iran and China and the expansion of economic pragmatism between them
همکاری دوجانبه ایران و چین و گسترش عمل گرایی اقتصادی بین آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Typology of the takfir movement in the Islamic world based on political origins
گونه شناسی جریان تکفیر در جهان اسلام بر اساس خاستگاه سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the approach of the eighth and ninth governments of the Islamic Republic of Iran to cultural and social non-governmental organizations
مطالعه تطبیقی رویکرد دولت های هشتم و نهم جمهوری اسلامی ایران به سازمانهای مردم نهاد فرهنگی و اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The regional position of Iran and Saudi Arabia in the post-ISIS period
جایگاه منطقه‌ای ایران و عربستان در دوره پساداعش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 4 (2019-12)


The perspective of the discourse of Islamist parties on the relationship between power and the structure of government (Case Study: Turkey)
چشم‌انداز گفتمان احزاب اسلام‌گرا در مناسبات قدرت و ساختار حکومت (مطالعۀ موردی: ترکیه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The effect of Borjam on the methods of resolving the nuclear dispute between Iran and the P5 + 1 countries
تأثیر برجام بر روش‌های حل اختلاف هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of the Palestinian issue on the political relations between Iran and Israel during the years 1327-1397
تأثیر مساله فلسطین در روابط سیاسی ایران و اسرائیل در طی سالهای 1327 -1397
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural backgrounds and brokering factors of the formation of the Most Mobilized Entities
زمینه‌های ساختاری و عوامل کارگزاری شکل‌گیری نهاد بسیج مستضعفان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relationship between Cultural Diversity in Iran and Human Rights
بررسی نسبت تنوع فرهنگی در ایران و حقوق بشر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Challenges, opportunities and political effects of cyberspace in the system of the Islamic Republic of Iran
چالش‌ها ، فرصت‌ها و اثرات سیاسی فضای مجازی درنظام جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Software Capacities of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran in the Cultural Iran Region
ظرفیت‌های نرم‌افزارانه سیاست خارجی ج.ا.ایران در منطقه ایران فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Principles of Imam Khomeini's Political Islam Theory Compared to Competitive Theories of Salafi and Secular Islam
مبانی نظریه اسلام سیاسی امام خمینی (ره) در مقایسه با نظریه های رقیب اسلام سلفی و سکولار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The future of Iran-Russia relations over Syria (cooperation or conflict?)
آیندهٔ روابط ایران و روسیه بر سر سوریه (همکاری یا منازعه؟)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious Extremism and Human Security Crisis in the Middle East Case study of Iraq and Syria (2018-2014)
افراط گرایی مذهبی و بحران امنیت انسانی در خاورمیانه مطالعه موردی عراق و سوریه(2018-2014)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unilateralism and the Rule of Law in International Law; Case Study: US Sanctions on Iran
تقابل یک‌جانبه‌گرایی و حاکمیت قانون در حقوق بین‌الملل؛ مطالعه موردی: تحریم‌های آمریکا علیه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the implementation of the doctrine of responsibility to protect in the Yemeni crisis
ارزیابی اجرای دکترین مسئوولیت حمایت در بحران یمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Measuring and Analyzing the Impact of Social Capital on People's Political Participation (Case Study:ilam City)
سنجش و تحلیل میزان تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر مشارکت سیاسی مردم (مطالعه موردی: شهر ایلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 3 (2019-10)


Threat challenge: reversal strategy of threats by Saudi Arabia in Middle East
چالش های تهدید: راهبرد معکوس سازی تهدیدات توسط عربستان در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the US presence in Asia from the perspective of solidarity law Investigating drone strikes in Pakistan
تحلیل حضور آمریکا در آسیا از منظر حقوق همبستگی بررسی حملات هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Impact of Iqbal Lahori and Baruch Spinoza's Thoughts on Freedom in Combating Arrogance and Colonialism in the Islamic World
تحلیل تأثیر تفکرات اقبال لاهوری و باروخ اسپینوزا در باب آزادی در مبارزه با استکبار و استعمار در جهان اسلام مطالعه موردی پا کستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the legislative and supervisory plans of the Islamic Consultative Assembly and its role in the model of good governance
بررسی نقش‌های تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی ونقش آن در الگوی حکمرانی خوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Media and discursive power with Emphasis on the Islamic Revolution
رسانه و قدرت گفتمانی با تاکید بر انقلاب اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Coalitions and the foreign policy curve of the Islamic Republic of Iran
اقتصاد سیاسی ائتلاف‌ها: استمرار و تغیر درپارادایم سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting and explaining the model of sources of political power in the Islamic society based on the divine-political will of Imam Khomeini
ارائه و تبیین الگوی منابع قدرت سیاسی در جامعه اسلامی مبتنی بر وصیت‌نامه الهی-سیاسی امام خمینی (ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Drug Trafficking on the National Security of the Islamic Republic of Iran
تأثیر قاچاق مواد مخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Iran's foreign policy in compensating for environmental damage in the Persian Gulf
تبیین سیاست خارجی ایران درجبران خسارت زیست محیطی در حوزه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic World Alliance Strategies Based on Supreme Leader's Views
راهبردهای اتحاد جهان اسلام با ابتنای بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the formation of ISIS Based on the Ferguson and Mansbach Theory post-tinternational
بررسی شکل‌گیری داعش براساس نظریه پسابین‌الملل فرگوسن و منزیاخ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Best Choice of Qatar Foreign Policy Towards Iran and Saudi Arabia in the Framework of Game theory
تحلیل بهترین انتخاب سیاست خارجی قطر در قبال ایران و عربستان سعودی در چارچوب نظریه بازی ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 2 (2019-7)


Comparative study of Kamalists and Post-Kamalists Foreign Policy in the Republic of Turkey
بررسی تطبیقی سیاست خارجی کمالیست‌ها و پساکمالیست‌ها در جمهوری ترکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study of the Jurisprudential Pattern and Environmental Policies of the Islamic Republic of Iran in Lake Urmia
بررسی الگوی فقهی و سیاست‌های محیط‌ زیستی جمهوری اسلامی ایران در دریاچه ارومیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Historical background of strategic culture of "egalitarianism" in foreign policy of Shah Abbas Safavi
پیشینه تاریخی فرهنگ استراتژیک «عزت طلبی» در سیاست خارجی شاه عباس صفوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of the hydro-polytechnic on the political relations between Iran and the Kurdistan region of Iraq
تأثیر هیدروپلیتیک زاب کوچک بر روابط سیاسی ایران و اقلیم کُردستان عراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Position of ISIS in Security of the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran and the Gulf Cooperation Council in the Middle East
جایگاه داعش در امنیتی شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورای همکاری خلیج-فارس در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ISIS and Reactionary Modernism
داعش و مدرنیسم ارتجاعی؛ بررسی اندیشه و عملکرد نسل جدید اسلام‌گرایی رادیکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Convergence Factors in Iran-Pakistan Relations and Its Impact on Border Security
بررسی عوامل همگرایی در روابط ایران و پاکستان و تأثیر آن بر امنیت نواحی مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The position of Iraqi Kurdistan in regional policy of the United States of America in West Asia
جایگاه اقلیم کردستان عراق در سیاست‌های منطقه‌ای ایالات‌متحده آمریکا در غرب‌ آسیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Syria's foreign policy after the Arab Awakening (2017-2011)
واکاوی سیاست خارجی سوریه پس از بیداری عربی (2017-2011 میلادی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 9, Number 1 (2019-4)


Obstacles to the Consolidation of Democracy in Turkey (2002 –present) "The vague political nature, the organized structure of the party, and the authoritarian leadership"
موانع تحکیم دموکراسی ترکیه(2002 تاکنون) «ماهیت سیاسی هیبریدی، رهبری اقتدارگرا و ساختار حزبی اولیگارشیک «
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Saudi-Iranian geopolitical rivalries and the necessity of transition from ideological geopolitics to geo-economics in the Persian Gulf region
رقابتهای ژئوپلیتیکی عربستان سعودی و ایران و ضرورت گذار از ژئوپلیتیک ایدئولوژیک به ژئواکونومی در منطقه خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran and the Muslim Brotherhood (Impact of the 2017 Qatar Crisis)
ایران و اخوان‌المسلمین (تأثیر بحران 2017 میلادی قطر)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The influence of Iran and Turkey relations on the prospect of integration in the Middle East
تاثیر روابط ایران و ترکیه بر روند همگرایی در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining UN Action Against Genocide in Myanmar
تبیین عملکرد سازمان ملل متحد در قبال نسل‌کشی در میانمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Internal, Regional, and International Trilateral Strategies in the Syrian Conflict
تبیین راهبردهای محورهای سه‌گانه داخلی، منطقه‌ایی و بین‌المللی در مناقشه‌ سوریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran’s Role and Position in the Persian Gulf Security System
نقش و جایگاه ایران در سیستم امنیتی خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of the Theory of Government in the Thought of Isa Qasim and Abdul-Wahhab Hussein; Based on Skinner’s Hermeneutic Intentional Method
مطالعه تطبیقی نظریه حکومت در اندیشه عیسی قاسم و عبدالوهاب حسین؛ براساس روش قصدگرای هرمنوتیک اسکینر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Future of Salafi-Takfiri Currents in the Post ISIS Period
آینده‌پژوهی جریان‌های سلفی-تکفیری در دوره پساداعش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Iran’s OPEC Oil Policy Based on Game Theory
بررسی سیاست های نفتی ایران در اوپک براساس نظریه بازی ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 4 (2018-12)


Geopolitical branding of two-factor geographical units
برندسازی ژئوپلیتیکی واحدهای جغرافیایی دوفاکتو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Farrokhi Yazdi's political protest approach and his colonial critical thinking in the constitutional era
رویکرد اعتراضی سیاسی فرخی یزدی و تفکرات انتقادی استبداد ستیزانه او در عصر مشروطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A look at the formation of ISIS from the perspective of post-modern terrorism
واکاوی شکل‌گیری داعش از منظر تروریسم پسامدرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Syria and Iraq's Internal Conflicts on the National Security of the Islamic Republic of Iran
تأثیر منازعات داخلی سوریه و عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Western Zionist Stream against Shia Culture
جریان صهیونیستی غرب در مقابل فرهنگ تشیع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Internal Disputes among Kurdish Parties on the Failure of Independence of Iraqi Kurdistan
تأثیر اختلافات داخلی در میان احزاب کرد بر ناکامی استقلال کردستان عراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Quranic Principles of Imam Khomeini's View Points on Israel as a Canceric Gland
واکاوی مبانی قرآنی نظر امام خمینی درباره‌ی غده‌ی سرطانی بودن اسرائیل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing critical traditionalism in Shariati's thinking
واکاوی سنت‌گرایی انتقادی درتفکر شریعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical analysis of the President's Authorization in the Turkish's 2017 Constitution
تحلیل انتقادی اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی 2017ترکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 3 (2018-10)


Recognizing the most important intellectual and ideological principles and the political-social backgrounds of the emersion of Religious intellectual trend in contemporary history of Iran
بازشناسی مهمترین اصول فکری-ایدئولوژیکی و بسترهای سیاسی-اجتماعی پیدایش جریان روشنفکری دینی در تاریخ معاصر ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Genealogy the Emergence of the Ideology of Antiquity Nationalism of the Pahlavi Regime
تبارشناسی ایدئولوژی ناسیونالیسم باستان گرا و دیگری سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The paradigmatic transformation of the concept of power and security in the age of globalization and its impact on the national security of the Islamic Republic of Iran
تحول پارادایمی مفهوم قدرت و امنیت در عصر جهانی شدن و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extreme Right Discourse Distinctions in Western Geography with Emphasis on the position of Muslims
تمایزهای گفتمانی راست افراطی در جغرافیای غرب با تاکید بر جایگاه مسلمانان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The dangers and challenges of a single-party system for federalism (Case Study: Iraq under the Ba'ath Party)
آسیب‌ها و چالش‌های نظام تک حزبی برای فدرالیسم (مطالعه موردی : عراق تحت حاکمیت حزب بعث)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of a Governmental Culture on the Effectiveness of the Political System in the Islamic Republic of Iran
تاثیر فرهنگ دولت گرا بر کارآمدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

America, Democracy and the Middle East (from September 11, 2001 to the Tramp era)
آمریکا، دموکراسی و خاورمیانه (از 11 سپتامبر2001 تا دوره ترامپ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2018-8)


Islamic Dialectical Analysis of Caliphate in Afghanistan
تحلیل گفتمانی اسلام خلافت‌ محور در افغانستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the "theory of civilization" from the viewpoint of Fukotsawa and Malik Ben Nabi
بررسی تطبیقی «نظریه تمدن» از دیدگاه فوکوتساوا و مالک بن نبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of spill-over effects of military expenditures in dealing with crime and transnational forces of terrorism in MENA countries
تحلیل اثرات سرریز فضایی مخارج نظامی در رویارویی با جرم وجنایت و نیروهای فرامنطقه ای تروریسم در کشورهای منا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The components of soft power of the Islamic Republic of Iran and its capacities in the international arena from experts' viewpoint
مؤلفه‌های قدرت نرم نظام جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت های آن در عرصه بین الملل از دید کارشناسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ratio of Transformations in the West Asia Region to the National Security of the Islamic Republic of Iran
نسبت دگرگونی‌های منطقه‌ غرب آسیا با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of global geopolitical risks in the policies and economic management of the Islamic Republic of Iran
مطالعه خطرات ژئوپلیتیک جهانی در سیاست‌ها و مدیریت اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The testability of the theory of Rantier State about the Islamic revolutions in the World (Case study: Iran and Egypt)
آزمون‌پذیری نظریه دولت رانتیر در انقلاب های جهان اسلام ( مطالعه موردی ایران و مصر )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role Theory and Iran and Turkey's competion in the Middle East during the rule of the Justice and Development Party
نظریه نقش و رقابت ایران و ترکیه در خاورمیانه در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Sociological Explanation and Prioritization of the Grounds and Foundations for the joining of Armed Taliban to the ISIS terrorist group from the perspective of Iranian Scholars
تبیین جامعه‌شناختی و اولویت‌بندی زمینه‌ها و بسترهای محرک پیوستن پیکارجویان به گروه تروریستی داعش از منظر صاحب‌نظران ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2018-5)


Neo Ottomanism and its Challenges for Iran (time Period 2002-2012)
نئوعثمانی گری و چالشهای آن برای ج.ا.ایران(دوره زمانی 2002-2012)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Syria and the Emergence of New Cold War
بحران سوریه و جنگ سرد جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the Practical Modalities of Prophecy Discourse in the Jewish-Israeli Political Theology (Jewish Prophecy as a social construction)
تبیین سیر تطور وجه عملگرایانه گفتمان موعودگرایی در الهیات سیاسی یهودی- اسراییلی (موعودگرایی یهودی به‌مثابه یک برساخت اجتماعی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Malaysian Women's NGOs and Promoting Iranian Cultural Values
سازمان‌های غیررسمی زنان مالزی و ترویج ارزش‌های فرهنگی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Basic Political Marketing Action: A Case Study of Turkish Activities in Central Asia and the Caucasus (Period of governance of the AKP)
بازاریابی سیاسی کنش پایه ای مطالعه موردی فعالیت‌های ترکیه در آسیای مرکزی وقفقاز (دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Soft Power Model in the Middle East: A Case Study of Saudi Arabia
تجزیه و تحلیل الگوی قدرت نرم در خاورمیانه: مطالعه موردی عربستان سعودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ISIL's children: from Takfiri’s stand-out interception to concealment of conquering behavior
کودکان داعش: از درون‌فکنی ایستار تکفیری تا برون‌فکنی رفتار تسخیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2018-1)


Book of the Republic in the light of Islam: Recognition of the Political Philosophy of Ibn Rushd from the Description of Plato’s Republic
کتاب جمهوری در افق اسلام بازشناسی فلسفه سیاسی ابن رشد از شرح جمهوری افلاطون
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Futurology of the Syrian Political and Security Crisis based on Scenario Writing
آینده پژوهی بحران سیاسی- امنیتی سوریه بر پایه سناریو نویسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of English Language Teaching on Learners' Identities in Post-Colonial Islamic Countries: Case Study Pakistan
تاثیر آموزش زبان انگلیسی بر هویت زبان آموزان در کشورهای اسلامی پسا مستعمره: مطالعه موردی پاکستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

America, Proxy Wars, and Middle East Security
آمریکا، جنگ‌های نیابتی و امنیت خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Opportunities of Shiite political Islam in the world of globalization
فرصت های اسلام سیاسی شیعی در فضای جهانی شدن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Strauss and Refreshing Farabi's Political Philosophy as a Solution to the West's New Crisis: Text, Commentary and Critique
اشتراوس و بازخوانی فلسفه سیاسی فارابی به‌عنوان راه‌حل بحران جدید غرب: متن، تفسیر و نقد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural Realism and Syria's Position in Iran-Russia Regional Politics
واقع‌گرایی ساختاری و جایگاه سوریه در سیاست‌های منطقه‌ای ایران و روسیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A comparative study of the scientific policies of Turkey and Malaysia with a focus on the humanities
مطالعه تطبیقی سیاست‌های علمی کشورهای ترکیه و مالزی با تمرکز بر علوم انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The concept of a desirable government in the political thought of Ayatollah Shaykh Isa Qassim
مفهوم حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی آیت‌الله شیخ عیسی قاسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Role of Colonialism in the Formation of the Boko Haram Group from the Perspective of Tdrabrtgr’s Relative Deprivation Theory
بررسی نقش استعمار در شکل‌گیری گروه بوکوحرام از منظر نظریه محرومیت نسبی تدرابرت‌گر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2017-12)


Investigating the Goals and Thoughts of Islamist Leaders in the New Turkey
بررسی اهداف و اندیشه‌های رهبران اسلام‌گرا در ترکیه نوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The US Strategy against Islamic Awakening, The Case Study: Egypt
راهبرد ایالات متحده آمریکا در قبال بیداری اسلامی، مطالعه موردی کشور مصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Syrian Fragile Situation upon the Middle East’s Security Intractions
تاثیر شکنندگی دولت سوریه در تغییر تعاملات امنیتی خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normative Threat and Rising of Religion in International Relations: What, Why and How to Interact
تهدید هنجاری و باز خیزش دین در روابط بین‌الملل؛ چیستی، چرایی و نحوه تعامل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identity and its Effect on Yemen’s Foreign Policy in the Post-Unification Era (1990)
هویت و تأثیر آن بر سیاست خارجیِ یمن در دوران پسا اتحاد 1990
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Principles of Convergence of the Islamic Ummah from the Perspective of Quran
اصول و مبانی همگرایی امت اسلامی از منظر قرآن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reflections of the West and Modernity in Mirza Saleh Shirazi’s Travelogue (Historical Analysis and Critique of Cultural Reform in the Iran and West Confrontation)
بازتاب غرب و مدرنیته در سفرنامه‌ میرزا صالح شیرازی (تحلیل و نقد تاریخی جریان اصلاح فرهنگی در مواجهات ایران و غرب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Nation-building Government in Islamic word and the Contemporary World Policy of the US
دولت ملت‌سازی در جهان اسلام و سیاست جهانی آمریکا در دوران معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Syrian Crisis and Increasing Muslims’ Diaspora in Europe
بحران سوریه و افزایش دیاسپورای مسلمانان در اروپا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2017-9)


Mythicizing ISIS in American Newspapers
اسطوره‌سازی از داعش در روزنامه‌های آمریکایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developmental Thought )The Case Study: Mahatyr Mohammad's Thoughts(
اندیشۀ توسعه‌گرا (مورد‌کاوی اندیشه‌های ماهاتیر محمد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of ISIS Emergence on the National Security of the Islamic Republic of Iran
تأثیر ظهور داعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Children's Rights in Islam and Political Violence in Islamic World
حقوق کودک در اسلام و خشونت‌های سیاسی جهان اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Syrian crisis and Turkish national security
بحران سوریه و امنیت ملی ترکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Turkey’s Geopolitics Discourse in Fragmented Middle East Spaces
گفتمان ژئوپلتیکی ترکیه در فضاهای تجزیه‌شدۀ خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Imam Khomeini's Attitude towards Economic Justice in Post-Revolutionary States (1362-1392)
مطالعه تطبیقی میزان تحقق اندیشه امام خمینی(ره) با رویکرد عدالت اقتصادی در دولت‌های پس از انقلاب (1392-1368)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Cultural Diplomacy and Soft Power of the Islamic Republic of Iran in Italy: Opportunities, Threats, and Strategies
دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا؛ فرصت‌ها، تهدیدها و راهبردها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evolution in geopolitic of Shia, the west threats and solutions for that
واکنش جهان غرب به تحولات ژئوپلیتیک شیعه و راهکارهای مقابله با آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2017-6)


Middle Eastern Policy Transformation of India in the Light of Looking at the West Strategy
تحول سیاست خاورمیانه‌ای هند در پرتو استراتژی نگاه به غرب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Relation between Ethics and Politics in the Comparative Approach of Western and Muslim Scholars
بررسی نسبت اخلاق و سیاست در رویکرد تطبیقی دانشمندان غربی و مسلمان (افلاطون و مک اینتایر – فارابی و غزالی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Problem of Western Sahara and Kashmir and The right to Self-Determination
منازعه صحرای غربی و کشمیر در پرتو حق تعیین سرنوشت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Democracy and Evolutionary Groups in the Egyptian Revolution in 2011
نقش دموکراسی خواهی و گروه‌های تحول طلب در انقلاب 2011 مصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Historical Application of Elite Theory and the Pathology of the Role of Agents in the Fragility of Afghan States
کاربست تاریخی نظریه نخبگان و آسیب‌شناسی نقش کارگزاران بر شکنندگی دولت‌های افغانستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

دیاسپورا و خیزش ناسیونالیسم کرد با تاکید بر مدل‌های تعارض
دیاسپورا و خیزش ناسیونالیسم کرد با تاکید بر مدل‌های تعارض
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of National Macro Policies in Environmental Development, Focusing on Economic Rights
فلسفه و غایت تمدن ناب در اسلام بر اساس آراء و اندیشه‌های علامه جعفری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of National Macro Policies in Environmental Development, Focusing on Economic Rights
نقش سیاست‌های کلان کشوری در توسعه زیست محیطی با تمرکز بر حقوق اقتصادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Neoconservative diplomacy of the US Congress toward the Islamic Republic of Iran (2009 – 2016)
دیپلماسی نومحافظه کاران کنگره آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران (2016 ـ 2009)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2017-3)


The strength of the National Power of the Islamic Republic of Iran in the Thoughts of the Supreme Leader, Emphasizing the Defense-Security Components
استحکام درونی قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران در اندیشه‌ی مقام معظم رهبری؛ با تأکید بر مؤلفه‌های دفاعی- امنیتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Features of Distinction between Revolutionary Movements and Extreme Groups in the Islamic World
وجوه تمایز نهضت‌های انقلابی و گروه‌های افراطی در جهان اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Origin of Jihad (Interpretive and Narrative Methodology) and its Role in the Phenomenon of Islam Phobia
واکاوی خاستگاه جهاد ابتدایی (روش شناسی تفسیری و روایی) و نقش آن در پدیده اسلام هراسی با مطالعه موردی: داعش.
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Terrorism from the perspective of Radical Islamic Fundamentalists and Shiite political Jurisprudence: Looking at Martyrdom Operations
تروریسم ازمنظر بنیادگرایان اسلامی رادیکال و فقه سیاسی شیعه؛ با نگاهی به عملیات‌های استشهادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The impact of ideology on national interests and national security in foreign policy of the Islamic Republic of Iran; Emphasizing on Imam Khomeini's ideas (ra)
تأثیر ایدئولوژی بر منافع ملی و امنیت ملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: با تاکید بر اندیشه امام خمینی(ره)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Nature and Dimensions of the Informal Implicit Regime of Regional Security of “Islamic Republic” in the West Asia Region
ماهیت و ابعاد رژیم ضمنی غیررسمی امنیت منطقه‌ای «جمهوری اسلامی» در منطقه غرب آسیا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hezbollah's Effectiveness in Achieving Social Acceptance and Political Legitimacy
کارآمدی حزب‌الله لبنان در دستیابی به مقبولیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of Simultaneously Focusing on Revival of Islamic Identity and Adaptation with Moderate Modernism by Turkish Islamists
تحلیل پیگیری همزمان احیای هویت اسلامی و انطباق با مدرنیسم توسط اسلام گرایان ترکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2016-12)


تبیین نقش و جایگاه قدرت نرم در تحقق اهداف سیاست داخلی و خارجی
تبیین نقش و جایگاه قدرت نرم در تحقق اهداف سیاست داخلی و خارجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The characteristics of Apocalypse government as Desirable Future of Humanity Islamic Future Studies Relying on Nahjul-Balagha
ویژگی‌های حکومت آخر الزمان به عنوان آینده مطلوب بشریت در آینده پژوهی اسلامی با تکیه بر نهج البلاغه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Psychological Re-examination of Takfiri-Salafi Group Acts
بازکاوی روانشناختی کنش گروه‌های سلفی- تکفیری: مطالعه موردی داعش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Effect of Political Instability on International Business Based on Geopolitical Situation of Iran
تجزیه و تحلیل تأثیر بی ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین الملل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Regional Dimensions of the Israeli Wars Against Hezbollah and Hamas Based on the Balance of Power Approach
تحلیل ایعاد منطقه ای جنگ های اسراییل با حزب الله وحماس بر مبنای رویکرد موازنه قدرت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Linguistic Imperialism or Imperialism of Language: Necessity to Confront English Hegemony in Islamic Countries
امپریالیسم زبانی یا زبان امپریالیسم: ضرورت مواجهه با هژمونی زبان انگلیسی در کشورهای اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روند تغییرات نگرشی نسل سوم در زمینه گروه‌های مرجع در دهه 1380
بررسی روند تغییرات نگرشی نسل سوم در زمینه گروه‌های مرجع در دهه 1380
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Retrieval of Indicators of Islamic Movement of Iran(With emphasis on the Current Political Movements of Islamic World)
بازیابی شاخص‌های نهضت اسلامی ایران(با تأکید بر جنبش‌های سیاسی کنونی جهان اسلام)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2016-9)


Religion and Government in the Thought of Gulen Based on Sprign’s Analytical Framework
دین و دولت در اندیشه فتح الله گولن براساس چارچوب تحلیلی اسپرینگز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study and Prioritization of Divergent Factors Affecting the Relations between Iran and Peripheral Islamic Countries
بررسی و اولویت بندی عوامل واگرای اثر گذار در روابط ایران و کشورهای اسلامی پیرامونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Emergence of ISIS and Transformation in the Behaviour of Kurds (Syria and Iraq)
ظهور داعش و دگردیسی در رفتار کردها (سوریه و عراق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Functionalism Theory on the Formation of Bureaucracy and the Structure of Culture in Iran
تأثیر نظریه کارکردگرایی بر شکل گیری بروکراسی و ساختار فرهنگ در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Status of Human Rights in Islam and International Documents
جایگاه حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modern Communication Media and its Impact on the Process of Islamic Awakening in the Tunisian Revolution
رسانه های ارتباطی نوین و تاثیر آن بر فرایند بیداری اسلامی در انقلاب تونس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Islamic Awakeningon on the Future of Saudi Political System
تأثیر بیداری اسلامی بر آینده نظام سیاسی عربستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Dimensions of US Influence in Iran (1953 - 1979) and its Consequences in the Relations between the two Countries after Islamic Revolution
ابعاد نفوذ امریکا در ایران(1953-1979) و پیامدهای آن در شکل گیری روابط دو کشور پس از انقلاب اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2016-5)


Multi-Culturalism, Islam and the Islamic Diaspora in France: Analysis of the problem of radical Islam
چند فرهنگ گرایی، دیاسپورای مسلمان و اسلام گرایی در فرانسه: تحلیل مسئله اسلام رادیکال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی آلودگی‌های زیست محیطی درکشورهای جهان اسلام
بررسی آلودگی‌های زیست محیطی درکشورهای جهان اسلام
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic extremism and the future political stability in the Middle East
سلفی گرایی جهادی-تکفیری و آینده ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of the Reasons of Appearance and Continuance ofSecurity Dilemma in Post-Saddam Iraq
بررسی علل ظهور و استمرار معمای امنیت در عراق پس از صدام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of studies institutes in U.S. Foreign policy toward Iran
کارکرد موسسات مطالعاتی در سیاست خارجی امریکا در قبال ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

"Protectionist Behavior" Reflection on the Approaches of the Islamic Republic of Iran's Foreign Policy
بازنمایی «کنش حمایتگرانه» در آیینه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of political transformation Ennahda in Tunisia
واکاوی دگردیسی سیاسی جنبش اسلام گرای اخوان المسلمین تونس (النهضه )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2016-3)


Islamic Awakening and the formation of a new geometry in the Middle East
بیداری اسلامی و شکل گیری هندسه جدید خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Kurdistan Workers Party geopolitical subjectivity in northern Mesopotamia
سوژگی ژئوپلیتیک حزب کارگران کردستان ترکیه در بین النهرین شمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islam and International Relations: Onthological perspective
اسلام و روابط بین الملل:رویکرد هستی شناختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wahhabism and the continuing domination of the Saudis
وهابیت و استمرار حاکمیت آل سعود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Approach of the Security Council toward the Crisis in Syrian Islamic country (2011-2016)
رویکرد شورای امنیت در مواجهه با بحران کشور اسلامی سوریه (2016-2011)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The role of developments in Syria in National Security of Islamic Republic of Iran
کارویژه تحولات سوریه در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Cultural Approach of the United States of America in Iraq 2014 (The Content Analysis of the Unites States Agency for International Development Activities)
رویکرد فرهنگی ایالات متحده امریکا در عراق 2014 (تحلیل محتوای فعالیت‌های آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده در عراق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2015-12)


ISIS Terrorist Group in Central Asia: Contexts of Rising
زمینه‌های شکل‌گیری گروه داعش در آسیای مرکزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

discourse
گفتمان تشیع و برسازی هویت ملی در ایران عصر صفوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی سه‌بعدی تحلیل منطقه گرایی سیاسی بازیگران فروملی (با نگاهی به تجربه جنبش‌های امل و حزب‌الله لبنان)
الگوی سه‌بعدی تحلیل منطقه گرایی سیاسی بازیگران فروملی (با نگاهی به تجربه جنبش‌های امل و حزب‌الله لبنان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role And Effects Of Changes In The System Of Popular Revolutions In The Middle East Since 2011 With A Focus On Strategic Policy Of America In The Region
سیاست های راهبردی دولت اوباما بعد از تحولات درون سیستمی منطقه خاورمیانه با محوریت انقلاب های مردمی 2011
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Demographic Analysis of Muslims in Contemporary World
بررسی جمعیت شناختی مسلمانان در جهان معاصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

the quiddity of Extremism in Political Islam: roots of identity and normative action
چیستی افراط گرایی در اسلام سیاسی: ریشه های هویتی و کنش هنجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی شاخصه های هویت روانی با تکیه بر بنیادگرایی مذهبی
بررسی شاخصه های هویت روانی با تکیه بر بنیادگرایی مذهبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2015-9)


The reasons for the hegemonic discourse of Shiaphobia and Iran-phobia According to Laclau and Mouffe
برسی دلایل هژمونیک شدن گفتمان ایران هراسی و شیعه هراسی بر اساس نظریه لاکلائو و موفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discourse Analysis of Iranian and American Actors’look to the consept of Terrorism
تحلیل گفتمانی نگاه بازیگر آمریکایی و ایرانی به مفهوم تروریسم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Justice and Development Party: Social Cleavages and political mediation
حزب عدالت و توسعه: شکافهای اجتماعی و میانجیگری سیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی زمینه های همگرایی ایران و پاکستان (تبینی از سه رویکرد ژئوکالچر، ژئواکونومی و ژئوپلیتیک)
واکاوی زمینه های همگرایی ایران و پاکستان (تبینی از سه رویکرد ژئوکالچر، ژئواکونومی و ژئوپلیتیک)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ریشه‌های پیدایش و رشد جریان های تکفیری منتسب به اهل سنت در آسیای جنوب غربی
ریشه‌های پیدایش و رشد جریان های تکفیری منتسب به اهل سنت در آسیای جنوب غربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Semiotics of Third Wave of Caliphatism: Origins and Results
نشانه‌شناسی موج سوم خلافت‌خواهی: مبادی و پیامدها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Identity geopolitic and its impact on security stretegies of Iran – Saudi Arabie towards Yemeni crisis
ژئوپلتیک هویت و تأثیر آن بر راهبرد امنیتی ایران و عربستان در تحولات یمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2015-7)


Examination of the Causes of Joining of Foreign Fighters to ISIS Groups
بررسی چرایی پیوستن جنگجویان خارجی به داعش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Critical Discourse Analysis of Iran and Shiite in Saudi Arabian Online News Sites
تحلیل گفتمان انتقادی از ایران و شیعه در پایگاه های خبری برخط عربستان سعودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Isis Advent Consequences on the Middle East Geopolitics
پیامدهای ظهور داعش بر ژئوپولتیک خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Competition Element Impact on Proxy Wars of Iran and Saudi Arabia
میزان‌سنجی تاثیر عنصر رقابت بر جنگ‌های نیابتی ایران و عربستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Egyptian Military’s Role and Position in the July 2011 Revolution Developments
نقش و جایگاه نظامیان مصر در تحولات انقلاب ژوئیه 2011
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Muslim Iranians’ Role in the Development of Arabic
نقش ایرانیان مسلمان در توسعه و گسترش زبان عربی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Foreign News of Television and Mind Frame of Tehran People from Outside World: with Emphasis on the Palestinian Crisis
مطالعه تطبیقی اخبار خارجی تلویزیون و چهارچوب ذهنی مردم تهران از جهان خارج؛ با تأکید بر بحران فلسطین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2015-3)


Cultural Gaps and Ideological Conflicts in the Arab Countries of the Middle East with Emphasis on Political Developments 2010-2014
شکاف‌های فرهنگی و منازعات ایدئولوژیک در کشورهای عرب خاورمیانه با تأکید بر تحولات سیاسی 2010-2014
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of New Salafist Groups’ Currents in Syria based on Discourse Analysis
جریان‌شناسی گروه‌های نوسلفی سوریه بر اساس تحلیل گفتمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Principle of Freedom as a Right and Appearance of Intellectual Currents in the Political Thought of Islam
اصل آزادی به منزله یک حق و ظهور جریان های فکری در اندیشه سیاسی اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Analysis on Iran- Iraq Relations Based on the Discourse of Iranophobia
تحلیل روابط ایران و عراق بر اساس گفتمان ایران‏‌هراسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Praxeology of the Egyptian Muslim Brotherhood during the Reign (Recognition of the Fall of Muslim Brotherhood After One Year in Office)
بازشناسی علل سقوط اخوان‌المسلمین پس از یک‌سال زمامداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of Key Factors of Uprising in the Arabic Middle East by Fuzzy Delphi
شناسایی عوامل کلیدی خیزش در خاورمیانه عربی با استفاده از دلفی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Media Crisis in Management of the “Islamic Awakening Movement in Bahrain”
بحران‌سازی رسانه ای در مدیریت «جریان بیداری اسلامی بحرین»: تحلیل گفتمان سرمقاله‌های «اخبار الخلیج»، «الشرق الاوسط» و «نیویورک تایمز»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2015-1)


Change in the Approach of Turkey’s Islamic Groups in the Process of Accession to the European :::::union:::::
تغییر رویکرد گروه‌های اسلامی ترکیه در روند الحاق به اتحادیه اروپا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Case Study of Women’s Social Movements in Turkey, Egypt, Saudi Arabia and Malaysia
مطالعۀ موردی جنبش‌‌های اجتماعی زنان در کشورهای ترکیه، مصر، عربستان سعودی و مالزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identity Discourses in the Middle East based on Polls by Pew Institute
گفتمان‌های هویتی در خاورمیانه بر پایه نتایج نظرسنجی‌های مؤسسه پیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Iran’s Geopolitical Smart Power Indicators along with the New Developments in the Middle East
تبیین شاخص‌های ژئوپلیتیک قدرت هوشمند ایران در راستای تحولات جدید خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Security Context of the Middle East in site of Structuralism Linguistic Perspective
زمینه‌های امنیتی‌شدن منطقه خاورمیانه در بستر دیدگاه زبانشناختی ساختارگرا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Processology of the Astray Anathema Groups in Islam
جریان‌شناسی گروه‌های تکفیری انحرافی در اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The nature of the events in North Africa at 2011 as a new social movement
ماهیت‌شناسی تحولات سال2011 شمال افریقا؛ به‌مثابه جنبش اجتماعی جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2014-9)


Impact of Islamic Awakening Developments on Relations between Iran and Saudi Arabia
تأثیر تحولات بیداری اسلامی بر روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of America's Diplomacy toward Iraq's War against Iran and Kuwait
بررسی تطبیقی دیپلماسی آمریکا درقبال جنگ عراق علیه ایران و کویت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Discursive Territoriality Process A Critique on the Shiite Crescent Theory
فرایند قلمروسازی گفتمانی؛ نقدی بر نظریه هلال شیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran and Egypt: Official Re-dawning of Diplomatic Relations in Absence of Structural Model
ایران و مصر؛ تکرار سپیده‌‌دمان رسمی مناسبات سیاسی در غیاب الگوی ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Components of Citizenship Rights from the View Point of Imam Ali (PBUH)
مؤلفه‌های حقوق شهروندی از دیدگاه امام‌علی(ع)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explanation of Salafists’ Collective Action in the Political Changes of the Post-Mobarak Egypt
تبیین کنش جمعی سلفی‌‌ها در تحولات سیاسی مصر پسامبارک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Emergence of Intellectual Middle Class and its Role in Egypt’s Changes
ظهور «طبقۀ متوسط فکری» و نقش آن در تحولات اخیر مصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2014-4)


The Role and Sratus of Security Defense Component on Consolidation and Development of National Authority
جایگاه مؤلفه دفاعی – امنیتی در تحکیم و توسعه اقتدار ملی از منظر امام خمینی(ره) و آیت‌الله خامنه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the Conceptual Structures and Text Mining Scientific Outputs of Political Science: with Emphasis on Islamic Studies
تحلیل ساختار فکری و متن‌‌کاوی بروندادهای علمی حوزۀ علوم سیاسی، با موضوع اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Al-Azhar University and Its Role in Egypt’s Social-Political Changes
الازهر و نقش آن در تحولات سیاسی‌اجتماعی مصر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Study of the Middle East Movements as New Social Movements (opportunities and threats)
بررسی جنبش‌های خاورمیانه به‌مثابه جنبش‌های اجتماعی جدید (فرصت‌ها، تهدیدها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effects of Holiness of Politics View on Foreign Relations From Iranian Thinkers’ Perspective
تأثیر نگرش قدسی به سیاست بر روابط خارجی، در اندیشۀ اندیشمندان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Democracy or Authoritarianism Political Failure of the Muslim Brotherhood
دموکراسی یا اقتدارگرایی: ناکامی سیاسی اخوان‌المسلمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining the territoriality of Muslim brotherhood movement in Middle East
تبیین قلمروخواهی جنبش اخوان‌المسلمین در منطقۀ خاورمیانه‌
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2014-3)


The Social Contexts of Islamism in Iran and Post-Islamism in Turkey
زمینه های اجتماعی اسلام گرایان ایران و پسااسلام گرایی ترکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Sociological Reflection on the Grounds of Shaping and Developing Islamic Extremism in Nigeria
تأملی جامعه‌شناختی بر بسترهای شکل‌گیری و رشد افراطی‌گرایی اسلامی در نیجریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of the Media and Reference Groups on the Shaping of Political Attitudes of Students (Case Study: Islamic Awakening Uprisings in the Middle East)
بررسی نقش رسانه ها و گروه های مرجع بر شکل گیری نگرش سیاسی دانشجویان (مطالعه موردی: خیزش های اخیر اسلامی در منطقه خاورمیانه)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Iran and Turkey's Foreign Policy and Stances Towards the Syria Crisis
سیاست خارجی و مواضع دولت‌‌های ایران و ترکیه دربارۀ بحران سوریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamic Republic of Iran's Public Diplomacy in Lebanon
دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در لبنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Review of the Opportunities and Challenges of the Transition to Democracy in Turkey from the 1980s onwards,from the Perspective of Constructivism Theory
بررسی فرصت ها و چالش های گذار به دموکراسی در ترکیه از دهه 1980 تا کنون؛ از منظر نظریه سازه انگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Iran-Turkey’s Approaches toward Middle East transformations
بررسی مقایسه‌ای رویکرد‌های ایران و ترکیه درقبال تحولات خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2013-12)


Libyan Salafi Groups and the 17th Feb. Revolution
سلفی های لیبی و انقلاب 17 فوریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

American Grand Strategy and Rotation of Turkey’s Foreign Policy in Middle East
راهبرد کلان آمریکا و چرخش سیاست خارجی ترکیه در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

From Revolution to Coup: Civil-Military Relations in the New Egypt
از انقلاب تا کودتا: مناسبات نظامی ـ مدنی در مصر جدید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conflict Between the Government and Islamic Fundamentalism and its Influence on the Development in the Middle East
ستیز دولت و بنیادگرایی اسلامی و تاثیر آن بر توسعه در خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining America's Foreign Policy in theM of the Revolutionary- Arabic Transformations: From Constructivism to Procedures and Practices Based on External Meanings
تبیین سیاست خارجی آمریکا در مدیریت تحولات انقلابی- عربی: از سازه انگاری تا رویه ها و کنش های مبتنی بر معناهای بیرونی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Muslim Brotherhood in Egypt's 2011 Revolution in the Light of the Structure– Agency Relationship
نقش اخوان المسلمین در انقلاب 2011 مصر در پرتو رابطه ساختار کارگزاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Transformations in Bahrain the Challenges and Opportunities Facing the National Security of the Islamic Republic of Iran
تحولات بحرین؛ بررسی چالش ها و فرصت های پیش روی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2014-1)


Defining the “Self”, Constructing the “Other”: A Postcolonial Approach to The “Sultan’s Harem” and “Omar Al-Farooq” TV Series
تعریف از «خود» و ساخت «دیگری»؛ مطالعه پسااستعماری سریال‌های «حریم سلطان» و «الفاروق عمر»
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Revival of Islamic Identity and American Totalitarian Ideology
احیای هویت اسلامی و ایدئولوژی تمامیت‌طلب آمریکایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation of the Legitimation Discourse of Iran’s Nuclear Activity in America`s View
بازنمایی گفتمان مشروعیت فعالیت هسته‌ای ایران از نگاه آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Studying the Changes in the Order System Influenced of the Middle East Evolutions with Focus on the Shia Geopolitics in 2011
بررسی تغییرات سامانه نظم متأثر از تحولات خاورمیانه با تمرکز بر ژئوپلیتیک شیعه در سال 2011
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Praetoriaism A Theoretical Model for Explaining the Political Violence in Post-revolutionary Egypt
پِرِه‌توریانیسم؛ الگویی نظری برای تبیین خشونت سیاسی در مصر پساانقلابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Representation of Islamic World's Recent Evolutions in Press T.V 's Discourse
بازنمایی تحولات اخیر جهان اسلام در گفتمان شبکه پرس تی‌ وی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious Dimensions of the Independence in the Iran National Culture and its Effect on Relationship with the U.S
مولفه های مذهبی استقلال طلبی در فرهنگ ملی ایران و تاثیر آن در رابطه با آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2013-4)


Explaining Iran’s Security Strategy on Syria Crisis (2011-2013)
تبیین راهبرد امنیتی ایران در قبال بحران سوریه (2013-2011)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

IGreat Middle East of Muslim World Challenges and Solutions
خاورمیانه بزرگ جهان اسلامی؛ چالش‌ها، راهکارها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autopsy of Foreign Policy and the Stances of the Western Opponent Actors in Lebanon’s 33-day War
کالبد شکافی سیاست خارجی و مواضع بازیگران معارض غربی در جنگ 33 روزه لبنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

International documents on minority rights from the perspective of Islam and the constitution of the Islamic Republic of Iran
حقوق اقلیت‌ها از سه منظر؛ اسناد بین‌المللی، اسلام و قانون اساسی ج.ا.ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Human Dignity in Holy Quran and Its Socio-Political Consequences
کرامت انسانی در قرآن کریم و پیامدهای سیاسی اجتماعی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Basics of the International System Division and its Convergence and Divergence in the Interactionism Discourse against the Dominating System
مبانی تقسیم بندی نظام بین‌الملل و هم‌گرایی‌ها و واگرایی‌های آن در گفتمان تعامل‌گرایی ضدنظام‌سلطه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2012-4)


The Ontological Security in Persian Gulf after the Islamic Revolution of Iran
امنیت هستی‌شناختی و مسائل امنیتی خلیج‌فارس بعد از انقلاب اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Discourse Approach to Islamophobia
نگاهی گفتمانی به اسلام‏ هراسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Religious Approach in Saudi Arabia’s Cultural Diplomacy: A Case Study of Muslim World League
الگوی مذهبی در دیپلماسی فرهنگی عربستان: مورد کاوی سازمان رابطه العالم الاسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Process of Development in Modern Malaysia
چگونگی توسعه در مالزی نوین (با رویکردی بر نظریۀ دولت توسعه‌گرای آدریان لفت‌ویچ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Friendship Associations in Development of Cultural Diplomacy and Providing Efficient Strategies
نقش انجمن‌های دوستی در توسعه دیپلماسی فرهنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Structural and Administrative Patterns in Cultural Diplomacy of Turkey
الگوهای ساختاری و اجرایی دیپلماسی فرهنگی ترکیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Philosophical Obstacle to Democratization in the Islamic World
بررسی یک مانع فلسفی گذر به دموکراسی در جهان اسلام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2012-12)


تاثیر واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بر جریان های سیاسی داخل کشور
تاثیر واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بر جریان های سیاسی داخل کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش عوامل خارجی موثر در جدایی و استقلال جنوب سودان
نقش عوامل خارجی موثر در جدایی و استقلال جنوب سودان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحولات انقلابی مصر و جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه
تحولات انقلابی مصر و جایگاه رژیم صهیونیستی در منطقه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انقلاب خاموش در جوامع فرا صنعتی: تغییر در اولویت ارزش ها
انقلاب خاموش در جوامع فرا صنعتی: تغییر در اولویت ارزش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر جهانی شدن (در حوزه اطلاعات و ارتباطات) بر انقلاب مصر
تاثیر جهانی شدن (در حوزه اطلاعات و ارتباطات) بر انقلاب مصر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بیداری اسلامی و جریان های اسلام گرا؛ (بررسی علل تساهل و خشونت اسلام‌گرایان در دو کشور مصر و لیبی در جریان تحولات سال 2011)
بیداری اسلامی و جریان های اسلام گرا؛ (بررسی علل تساهل و خشونت اسلام‌گرایان در دو کشور مصر و لیبی در جریان تحولات سال 2011)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2012-6)


Clemency (Afav) in Holy Quran
«عفو» در قرآن کریم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Political contents of Adib-al-Mamalik Farahani's works
درون‌مایه‌های سیاسی آثار ادیب‌الممالک فراهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

To examine the relationship between motivational factors and political participation of students in Qazvin University
بررسی تأثیر عوامل انگیزشی بر مشارکت سیاسی در بین دانشجویان دانشگاه بین‌المللی قزوین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Origins and background of political mistrust in Iranian society in the course of Pahlavi
ریشه‌ها و زمینه‌های بی‌اعتمادی سیاسی در جامعه ایرانی در دوره رژیم پهلوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The political and economical identify of market crisis: analyzing financial crisis in Capitalism thorough the Islamic financial system
ماهیت سیاسی اقتصادی بحران بازار آزاد؛ واکاوی بحران‌های مالی در نظام سرمایه‌داری با رویکرد اسلامی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه حق رأی مردم در اندیشه وهابی با تأکید بر واکنش عربستان سعودی به بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا
جایگاه حق رأی مردم در اندیشه وهابی با تأکید بر واکنش عربستان سعودی به بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2013-1)


A Critical Reflection on the “Logic of Defining the Regions” and the “Prevalent Approaches in Regional Studies”
تأملی انتقادی در «منطق تعریف مناطق» و «رویکردهای مرسوم در مطالعات منطقه‌ای» (مطالعه موردی:«خاورمیانه»)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Japanese Development the Socio-historical Background of “sense of duty” concept in Edo Japanتو
توسعه یافتگی ژاپن؛ زمینه‌های تاریخی-اجتماعی تکوین مفهوم «وظیفه» در دوره اِدو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

English School of International Reactions: a Paradigm Shift?
مکتب انگلیسی روابط بین‌الملل: تحولی پاردایمی؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

جریان روشنفکری در عصر مشروطه: چالش‌ها و فرصت‌ها
جریان روشنفکری در عصر مشروطه: چالش‌ها و فرصت‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The study of rate of the youth’s cognition about claims and citizen ship rights (Case study: the youth in saqhez city)
بررسی میزان شناخت جوانان از حقوق و مطالبات شهروندی(مطالعه موردی: جوانان شهرستان سقز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Opportunities for Iran to become a regional superpower
فرصت‌های ایران برای تبدیل به قدرت برتر منطقه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The media role in the social and political development: Emphasizing about Iran semanticist society
نقش رسانه در توسعه سیاسی و اجتماعی با تأکید بر جامعه معناگرای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2012-3)


Islamists experience of government in Sudan
تجربه اسلام‌گرایان سودان در حکومت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Islamism and assessing its internal diversity
اسلام‌گرایی و واکاوی تنوعات درونی آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

کارکردهای ارتباطی مسجد در جنگ نرم رسانه‌ای
کارکردهای ارتباطی مسجد در جنگ نرم رسانه‌ای
| [PDF-FA] | [XML] |

تعالی گفتمان انقلاب اسلامی در جنبش‌های بیداری اسلامی
تعالی گفتمان انقلاب اسلامی در جنبش‌های بیداری اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بحران ساختار سیاسی مصر در زمان مبارک
بحران ساختار سیاسی مصر در زمان مبارک
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Islam and International relations, from Problem -solving to Emancipatory knowledge
اسلام و روابط بین‌الملل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Islamic revolution on Syrian Ikhwan al muslimeen
بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش اخوان‌المسلمین سوریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles